سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معاونت امور اساتید دروس معارف اسلام 
محقق 
 
 
همکاری علمی 
همکاری 
مؤسسه تعلیماتی تحقیقاتی امام صادق(ع) 
محقق 
 
 
همکاری نزدیک علمی تحقیقی 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه خواهران 
مشاوره 
 
 
علمی و اعتقادی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اراك 
مدرس 
1365/07/01 
1373/07/02 
تاريخ اسلام 1 و 2 
تدریس 
دانشگاه آزاد بروجرد 
مدرس 
1370/07/01 
1373/07/02 
تاريخ اسلام 1 و 2 و 3 و 4 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
1366/07/01 
1367/07/02 
تاريخ اسلام 1 و 2 
تدریس 
مركز جهانى علوم اسلامى 
مدرس 
1373/07/02 
1375/07/01 
تاريخ اسلام و سيره معصومين 
تدریس 
دانشگاه پليس 
مدرس 
1366/07/01 
1377/07/01 
سيره معصومين 
تدریس 
مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره) 
مدرس 
1374/07/01 
1375/07/01 
تاريخ اسلام عمومى و تاريخ اسلا 
تدریس 
موسسه امام صادق (ع) 
مدرس 
1373/07/02 
1376/07/01 
فن نويسندگى و روش تحقيق 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) 
مدرس 
1367/07/02 
 
تاريخ اسلام 4, 5 , 6 
تدریس 
تخصصى تبليغ دارالشفاء 
مدرس 
1375/07/01 
1376/07/01 
تاريخ اسلام (موارد اختلاف و تح 
تدریس 
دانشگاه علم و صنعت تهران 
مدرس 
1362/07/02 
1367/07/02 
تاريخ اسلام عمومى