مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهدى
نام خانوادگی:پیشوائی
پست الکترونیک:mpishvaei@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، ادیان و مذاهب

زندگی نامه

• عضو هیئت تحریر مجله درسهائى از مکتب اسلام از سال 1349 تاکنون
• مدیریت داخلى مجله درسهایى از مکتب اسلام از سال 1350 تا 1353
• طى دوره تحصیلات عالى دار التبلیغ اسلامى و اخذ گواهینامه این دوره در سال 1349
• اشتغال به تحقیق و تألیف از سال 1351 تاکنون
• همکارى با سیماى جمهورى اسلامى ایران (شبکه هاى مختلف)
• همکارى با شبکه رادیو معارف (قم) – کارشناس عالى تاریخ و سیره
• همکارى نزدیک با موسسه تعلیماتى و تحقیقاتى امام صادق (ع) زیر نظر حضرت آیت الله سبحانى و عضو هیئت موسس این موسسه از بدو تأسیس
• همکارى با فصلنامه میقات از سال 1373 تا سال 1375
• همکارى با فصلنامه پیام حوزه تا سال 1380
• همکارى با معاونت امور اساتید دروس معارف اسلامى در دانشگاهها (نهاد نمایندگى ولى فقیه) از سال 1373 تاکنون در ارتباط با درس تاریخ اسلام و متون و مدرسین این درس و کتب کمک درسى.
• مدیر گروه پژوهشی تاریخ موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره) 
• سردبیر فصلنامه علمی - تخصصى" تاریخ در آینه پژوهش"
• همکارى با نشریه افق حوزه (هفته نامه خبری حوزه علمیه)