نقد دیدگاه گلدزیر در باره آگاهی پیامبر از آینده دین خود
21 بازدید
محل نشر: تاریخ در آئینه پژوهش / سال سوم ، شماره 3/ پائیز 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی